Phần mềm kế toán doanh nghiệp

 

 

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN FAMNET


1. Kế toán tiền mặt, tiền gửi
Theo dõi thu, chi, tiền mặt theo nhiều loại tiền tệ: VNĐ, USD.....tiền gửi ngân hàng,hợp đồng mua bán, chi phí.

—►  Lập báo cáo nợ, có.

— Cập nhật chứng từ như phiếu thu, chi, in phiếu thu, chi trên máy tính, in ủy nhiệm chi trên máy tính.

—  Cung cấp các báo cáo và các loại sổ.

2.  Kế toán mua hàng và quản lý công nợ phải trả

          Kế toán mua hàng.

—►  Quản lý danh mục nhà cung cấp.

—►  Cập nhật chứng từ mua hàng trong nước, chứng từ nhập khẩu.

—►  Quản lý và Theo dõi tình hình mua hàng,chi phí mua hàng như thuế nhập khẩu, vận chuyển, hải quan, ... cho từng mặt hàng, lô hàng. Tự động phân bổ vào giá vốn hàng mua.

—In phiếu nhập mua, nhập khẩu.

          Quản lý công nợ

—►  Bảng kê mua hàng.

— Quản lý và Theo dõi công nợ, các chứng từ  phải thanh toán với các nhà cung cấp trong và ngoài nước.

—►  Lên sổ  về công nợ phải thanh toán với nhà cung cấp.

—Theo dõi tình hình thanh toán với nhà cung cấp.

          Cung cấp báo cáo công nợ phải trả
Sổ chi tiết công nợ phải trả của nhà cung cấp.

— Sổ chi tiết  công nợ phải trả cho tất cả nhà cung cấp.

—►  Bảng cân đối phát sinh công nợ.

—  Bảng tổng hợp số dư đầu kỳ và cuối kỳ của nhà cung cấp.

3.  Kế toán bán hàng và quản lý công nợ phải thu

    Kế toán mua hàng

Quản lý danh mục khách hàng

— Theo dõi doanh thu theo từng mặt hàng, nhóm hàng

—►  Quản lý các yêu cầu đặt hàng và theo dõi bán hàng chi tiết.

—►  Viết và tự động in hoá đơn trên máy tính.

—►  Tự động cập nhật giá vốn cho các hoá đơn, phiếu xuất kho.

—►  Theo dõi số lượng tồn kho trong lúc cập nhật chứng từ.

     Quản lý bán hàng

—►  Lập hóa đơn bán hàng theo mã vạch và quản lý đơn bán hàng.

— Theo dõi doanh thu theo từng mặt hàng, nhóm hàng, theo nhân viên bán hàng.

— Theo dõi bán hàng cho từng đại lý.

—►  Viết và tự động in hoá đơn trên máy tính.

— Tự động cập nhật giá vốn cho các hoá đơn, phiếu xuất kho.

— Theo dõi phiếu nhập kho hàng trả lại và phiếu xuất kho hàng hóa theo từng mặt hàng và giá trị sản phẩm.

Theo dõi và quản lý số lượng hàng hóa, dịch vụ và vật tư bán ra theo số lượng đơn đặt hàng, phiếu xuất và số lượng tồn kho trong lúc cập nhật chứng từ.

     Quản lý công nợ phải thu

— Quản lý công nợ của khách hàng, phân loại khách hàng.

—►  Theo dõi công nợ và chi tiết tình hình thanh toán công nợ. Cho phép bù trừ công nợ.

—►  Tự động thông báo thời hạn

—►  Lên các báo, bảng và sổ chi tiết công nợ cho từng khách hàng.

4.    Quản lý kho hàng hoá

—►  Quản lý danh mục kho, danh mục hàng hóa, vật tư  theo mặt hàng hoặc theo địa điểm.

—►  Theo dõi nhập, xuất vật tư điều chuyển phân bổ vật tư cho sản xuất.

—►  Quản lý  hàng hóa tồn kho.

—►  In phiếu nhập, xuất hàng hoá, vật tư trên máy tính.

—►  Tự động tính giá tồn kho theo nhiều phương pháp.

—►  Cung cấp các báo cáo về hàng hoá như: Thẻ kho; Sổ chi tiết hàng hóa; Bảng kê nhập, xuất hàng hóa; Tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa; Báo cáo bán hàng.

5.   Tài sản cố định

—►  Theo dõi tăng giảm TSCĐ theo từng nhóm tài sản, bộ phận sử dụng, nguồn vốn hình thành.

—►  Báo cáo TSCĐ đầu kỳ và cuối kỳ.

—  Cho phép lập phiếu tăng, giảm và đánh giá lại TSCĐ như sửa chữa, lắp đặt thêm.

— Tự động tính khấu hao tài sản, tự động phân bổ chi phí hao mòn TSCĐ cho từng bộ phận văn phòng, phân xưởng.

—►  Tự động cập nhật các bút toán khấu hao TSCĐ

—►  Báo cáo danh mục nhóm TSCĐ

6.    Kế toán giá thành và chi  phí sản xuất

— Cung cấp các chương trình tính giá thành.

—►  Việc tập hợp chi phí sản xuất.

—►  Cuối kỳ phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau.

—►  Giá thành được phân tích theo các yếu tố chi phí cụ thể và chi tiết đến từng vật tư được sử dụng

7.    Báo cáo thuế GTGT

—►  Sổ theo dõi thuế Giá trị gia tăng VAT

—►  Bảng kê chứng từ, hoá đơn hàng hoá mua vào

—►  Bảng kê chứng từ, hoá đơn hàng hoá bán ra

—►  Kết nối dữ liệu với chương trình Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế

8.    Kế toán tổng hợp

— Tính giá trung bình, tính trung bình di động.

— Bút toán kết chuyển, bút toán phân bổ.

— Bút toán phân bổ.
— Cuối kỳ chương trình tự động tổng hợp, phân bổ, kết chuyển chi phí. Hết niên độ kế toán tạo năm làm việc mới tự động kết chuyển số dư và sao lưu các danh mục

9.    Hệ thống báo cáo—

— Nhật ký chứng từ, nhật ký sổ cái, chứng từ ghi sổ.

— Báo cáo công nợ phải thu, phải trả

— Báo cáo nhập xuất tồn hàng hoá

— Báo cáo nhập xuất tồn vật tư

— Báo cáo chi phí, lãi lỗ theo từng công trình (hợp đồng)

— Báo cáo tài chính:

10.    Quản trị hệ thống

— Cho phép phân quyền sủ dụng đến từng người sử dụng (User-Password).

— Bảo mật dữ liệu. Sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu tự động ra đĩa mềm hoặc đĩa cứng theo các phương pháp lựa chọn.

— Tự động kiểm tra tính đúng đắn của chứng từ đã nhập vào hệ thống

 

* Ngoài ra chúng tôi có thể xây dựng, hiệu chỉnh phần mềm kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù của Quý Công ty.  

 

SSD Company

Tin nổi bật

liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Địa chỉ: P406, toà nhà A, LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: quynx@ssd.com.vn

Điện thoại: (+844) 73.050.661

Fax: